Anunțuri

                                                                 ANUNȚ
                           pentru ocuparea funcției de Administrator
       al Întreprinderii de Stat ”Centrul de Medicină a Aviației Civile”


14 noiembrie 2022

             În temeiul Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea
municipală, se anunță inițierea concursului pentru ocuparea funcției de administrator al
Î.S. ,,Centrul de Medicină a Avia’iei Civile”.
            Concursul va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al
Întreprinderii de Stat ”Centrul de Medicină a Aviației Civile” (se anexează), aprobat
prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 217 din 01.07.2022.
             Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea
funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Centrul de Medicină a Aviației
Civile” poate fi accesat pe paginile web:  www.app.gov.md , www.caa.md și www.aemc.md .

 Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs:
           Termenul limită de depunere a dosarului de participare la concurs este data de 15
decembrie 2022, ora 11 00 .

  Locul depunerii dosarului:
             Dosarele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al
Întreprinderii de Stat ”Centrul de Medicină a Aviației Civile” vor fi depuse la sediul
întreprinderii: mun. Chișinău, Aeroport, bd. Dacia 70/1, et. 2, bir. Serviciu personal și
asistență juridică.
Persoana de contact:
            dna Larisa Turchin, secretar al Comisiei de selectare, persoană responsabilă de
recepționare a dosarelor de participare la concurs, tel: 022-525-120;
e-mail: info@medcenter.ame.md .
Cerințe față de candidați:
Candidatul la funcția de Administrator al întreprinderii va întruni următoarele cerințe:
                 a) cunoaște limba română;
                 b) cunoaște limba engleză la nivel necesar îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
                 c) deține studii superioare sau echivalentul lor;
                 d) este certificată în calitate de examinator aeromedical cu privilegii de eliberare a unor certificate medicale de clasa 1;
                 e) a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
                 f) deține suficientă experiență în medicina aeronautică pentru îndeplinirea
atribuțiilor de administrator al întreprinderii, care constă în următoartele:
              - a eliberat certificate medicale de clasa 1 pentru perioada de cel putin 5 ani;
              - a desfășurat cel puțin 200 de examinări medicale de clasa 1;
                g) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
                h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

                i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită
activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței
judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
               j) nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile
prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a
intereselor personale.
           Lista documentelor necesare pentru a participa la concurs:
                     a) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
                    b) curriculum vitae (CV);
                    c) copia de pe buletinul de identitate;
                    d) copia de pe diploma de studii;
                    e) copia certificatului de examinator medical autorizat, eliberat de Autoritatea
Aeronautică Civilă cu privilegiile de a realiza examinări aeromedicale în vederea
eliberării de certificate medicale de clasa 1;
                    f) referințe profesionale (nu mai puțin de două);
                    g) cazierul judiciar;
                    h) declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în
funcția de administrator al întreprinderii de stat conform anexei nr.5 din Regulamentului
privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de
administrator al Întreprinderii de Stat ”Centrul de Medicină a Aviației Civile”;
                   i)  copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de
perfecționare/specialitate;
                   j) certificatul care atestă cunoașterea limbii engleze la nivelul B2.
               
           Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către
candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale
pentru a verifica veridicitatea lor.
 
Anexe:
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului


Descarcă anexa
   Descarcă anunț