Anunț de participare achiziționare consumabile medicale 2023


                                     
               Anunț de participare

                1. Denumirea beneficiarului: Î.S.”Centrul de Medicină a Aviației Civile” 
                2. IDNO: 1002600053658 
                3. Tipul procedurii de achiziţie: Cerere a ofertelor de prețuri 
                4. Obiectul achiziţiei: consumabile medicale 
                5. Cod CPV: 33100000-1

Prezentul anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării consumabilelor medicale  
conform necesităților Î.S. ”Centrul de Medicină a Aviației Civile” pentru anul 2023.  
Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participle la
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind livrarea următoarelor bunuri:

                6. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: de la data  
semnării contractului pînă la 31.12.2023, livrarea bunurilor solicitate conform condițiilor contractului, 
cu transportul furnizorului.  7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la
beneficiar la adresa indicată mai jos:
Denumirea beneficiarului: Î.S. ”Centrul de Medicină a Aviației Civile”
Adresa: MD-2026, mun. Chișinău, bd. Dacia 60/2  
Tel: 022-525-440  
Fax: 022-525-440  
E-mail: medcenter@ame.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Alla Nastas, economist, tel.022-525-440, mob:069061112
8. Întocmirea ofertelor: Ofertele și documentele de calificare vor fi întocmite clar, fără corectări, cu
număr și dată de ieșire, cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.
Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu mențiunea ”CONFIDENȚIAL”, avînd destinatarul Grupul de
lucru pentru achiziții al Î.S. ”Centrul de Medicină a Aviației Civile”. Plicul trebuie să fie marcat cu
denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă în cazul în care oferta
este declarată întîrziată.
Ofertele urmează a fi prezentate: 
-       pînă la ora 13:00;
-       pe data 14 februarie 2023;
-       pe adresa: MD-2026, mun.Chișinău, bd. Dacia 70/1, bir. economistului, et. 2; Ofertele întîrziate vor fi respinse.  
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pe poziție.
Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

Descarca anunț